top of page

ברקיע ראשך סודות נפלאים

ברקיע ישנם סודות,

מי עוד נמצא שם למעלה בשדה האין סופי?

 

ברקיע ראשך ישנם סודות נפלאים,

האם תמצא הדרך והגישה אליהם?

 

במרכז גופך שוכנת בחירה,

בחירה בכל זמן נתון,

בחירות הלב והמצפון

הן אשר יגדירו אותך כבן אנוש.

 

שלום פנימי וזרימת אנרגיה בכל גופך הגשמי
יאפשרו לך גישה לסודות,

לראות נקי בלי רעשים,

לראות מהות ויושר.

 

נתחבר אל מרכז הבטן -

מקלעת השמש,

נציף מועקות ועניינים לא פתורים,

ניתן לאנרגיה לנוע ולהשתחרר משם -

אנו צריכה שקט כדי להתחבר לסודות,

השלווה תאפשר לנו לנוע בחופשיות במרחבים רבים

ולהגיע לשיאים.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page