top of page

מדיטציית המסר

אהבה שלא תלויה בדבר

נתינה מכל הלב.

לתת את הנשמה ואת הלב שלך על מגש של זהב ולסמוך..

אהבת חינם,

אהבה טהורת אדם,

כזו שאין לך צורך לקבל תמורתה דבר,

תחושת השלמות נוכחת אצלך במקלעת השמש
וזורמת בדמך לכל אבריך!

ותצא קהילת האור ותזעק,

וזעקות ליבה יהדהדו בכל הארץ וחושך.

כאשר נפתח הלב ונראה האור, אותו נפנים בסובלנות ונחמול.

"הסיפור" הוא תוצאה,

יש להתחבר להילת אור של האומה.

נתינה מכל הלב

באהבת חינם

ומאז יזרח עליך וממך יצא אור.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page