top of page

כל החומרי כהלוואה, פנקי תודעתך

 אנרגיית חייך הוצתה

ומאז הינך בשקיקת תשוקה.

באיזה כיוון תבער?

אש אהבה או אש אחרת,

סיפורי דרמות בהם הניצוץ שלך מתבזבז לריק?

 

באיזה שביל יבחר אדם במסלולי חייו
המובילים לסוף והתחלה,

יקח איתו רק את אשר נשם,
אהב ונתן באהבת אמת,

ושאר חלקיקי שברים גשמיים ישארו על כוכב לכת ארץ.
(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

חצים-03.png
חצים-03.png
bottom of page