top of page

הינך אהובה על הבריות 

ים שיבולי דמעותייך נוטפים

על פני אמא אדמה,

הינך בין שמיים וארץ ותודעתך פורצת גבולי כתר ראשך.

 

איילת חן יפה בנשים,

הינך כצרור חיצי אהבה ללב גוף בשר ודם,

הינך נספגת בדמו חלק מקיומו,

הינך אהובה על הבריות,

מהלכת בתודעות,

פותחת ומקרבת לבבות לקיום אבות.

 

הו... כמה טהור אורך צחה כלבנה בליל חושך מואר,

כוכבים מטביעים חותמם בך,

ממך יוצא לאורם,

אהובת לב יקום יפייפיה מקרבת לכנסת ישראל,

שכינת עולם.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page