top of page

ניצוץ האלוהות שבך 

הרי ציון שואגים ומצהירים,

שלום פנימי, אהבה עצמית,

תשתקף על פני עמים ועולמות שונים,

תפיץ אור ופרפרים חופשיים בחיי נצח טובלים.

 

הינך נקודת אור מרחפת חופש!

מלכות וענווה בעולמך,

כירושלים הינך על ראש שמחת אוהבייך,

לזכור ברית עולם נשמתך וגופך זו זכות!

מתקיים בך ניצוץ אלוהות וקיימות,

בכל רגע בכל החלטה,

בחיבור לאמא אדמה,

מתחזק מעשה הבריאה.


(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page