top of page

מתנת האינטגרציה

שני צדדים משלימים,
ריאה סופחת, מעבדת חמצן
צד ימין ו צד שמאל,
אחד בלי השני - רק חצי,
יחד - מושלם!

באונה הימנית סופה אנרגטית,
בצד השני אחותה התאומה, בה ההגיון מנחה.
אחד בלי השני אין קיימות,
יחד, זהו פלא שזור בלתי מובן ונפלא.

נפש אחת - גרגר של חול,
נפש תאומה - שני גרגרים,
עולם הבריאה - שלם גדול ומאוחד של שדה אנרגטי קסום ומופלא.

חיבור עצמי לשלם נדרש,
בעת עלייה ובעת ירידה.
התמזגות, כנות ואומץ
לשם צמיחה ולמידה.

​(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

חצים-03.png
חצים-03.png
bottom of page