top of page

התנתקות מהרעש,
התחברות לשקט ותשובות יגיעו

רעשי הרקע רבים מדי.
נדרש לך ניתוק מעולם חומרי ולו רק למספר דקות,
נדרש חיבור למוסיקת גלי רוגע
והתחברות לשקט פנימי מעצים.

רעשי הרקע מתעתעים,
התחברות לתדרים נכונים משקיטים,
נקלטים במוח האנושי,
יוצרים הם תנאי שטח מתאימים
להווצרות גילויים תודעתיים.

שם זה יקרה בכל צורה אפשרית,
אם בתמונות,
אם במילים,
או שירה
ויש אשר אליהם מגיעה הידיעה!

ידיעה לדבר כלשהו שעליך לעשות,
תשובה לשאלה ששאלת את הבריאה,
פתרון למצב כלשהו שלא הגיע עד כה,
מהותך שתתגלה באור גדול.
הדבר המדויק לך יואר בתודעתך.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page