top of page

למדי והתחזקי מהקושי

 שתלתי זרע בגינתי,

משקה ומנקה מסביב מעשבים שוטים,

מרחיק מזיקים,

מדבר ומעודד את הזרע,

בליבי תקווה שיגדל ואראה ממנו פרי.

 

זרע תודעה נשתל ביום היוולדך,

לא לשווא הינך חווה:

סבל,

הצלחות,

קושי,

תקוות,

ייאוש,

התעלות,

כל אלה חלק מהמסע שלך,

מכל קושי - התחזקות

מכל ההצלחות - סיפוק והתקדמות.

 

ננקה ספקות,

נתרחק ממזיקים,

נתחבר למדריכים שיעזרו בדרך,

נתמלא תקווה בקושי ובקלות - בכל מצב

זה המסע שלנו כאן.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page